Passende Zorg door Anders Luisteren

Anders Luisteren brengt motivatie en voldoening in de spreekkamer.

Anders Luisteren is een manier van luisteren waarbij je de aandacht richt op de behoeftes van de patiënt. De behoefte is de intrinsieke motivatie, de belangrijke reden voor iemand om hulp te zoeken. Door Anders Luisteren krijg je snel en doelgericht duidelijk wat voor iemand belangrijk is. Welk doel hij nastreeft. Het doel is nooit medisch, het is een behoefte die de patiënt wil invullen voor meer levenskwaliteit. De (medische)zorg is een strategie om het doel te bereiken. Een belangrijk onderscheid!

Anders Luisteren verlegt de focus van medische hulpvraag naar menselijke behoefte. Het creëert verbinding, samenwerking en motivatie. En voldoening voor de zorgprofessional, doordat jouw zorg een grote bijdrage levert aan de levenskwaliteit van de patiënt. 

Anders Luisteren is een methodiek die bijdraagt aan de beweging naar passende zorg. Betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit.

Van hulpvraag naar behoefte

De energie van intrinsieke motivatie

Zonder intrinsieke motivatie loop je leeg...

Vanuit de artsenopleiding is er veel aandacht voor de hulpvraag. En dat is zinvol. Als de vraag achter de gestelde vraag niet wordt beantwoord dan is de patiënt niet geholpen. Toch leidt ook het beantwoorden en zelfs het voldoen aan de hulpvraag niet altijd tot het gewenste resultaat. Het effect van onze zorg is slechts tijdelijk of lijkt maar beperkt bij te dragen aan het welzijn van de patiënt. De patiënt blijft terugkomen, hulp vragen, geruststelling zoeken of meer onderzoeken eisen. Dat is frustrerend en leidt tot onbegrip en verlies van vertrouwen. Voor beide partijen. De energie zakt je in de schoenen. Je motivatie verdwijnt. Wat is er aan de hand? Wat kun je anders doen?

Intrinsieke motivatie geeft je vleugels!

Je energie is een goede graadmeter voor je intrinsieke motivatie.
Ga maar na. Als je iets doet waar je helemaal achter staat dan geeft dat een boost aan energie. Je voelt je blij en opgewekt en kunt bergen werk verzetten. Als je iets doet waar je niet achter staat dan is het hangen en wurgen. De energie gutst uit je lijf. Het voelt niet als een eigen keuze en je moet hard op zoek naar een kleine motivatie om toch te doen wat er van je gevraagd wordt.
Zo belangrijk is intrinsieke motivatie. De wens vanuit jezelf iets te willen bereiken. Dat noemen wij bij Anders Luisteren de behoefte.

Intrinsieke motivatie vind je via gevoelens en behoeftes.

De gestelde vraag is de oppervlakte, de hulpvraag is de onderstroom, de behoefte is de bron. Anders Luisteren richt zich op de bron omdat het zo belangrijk is die te kennen. Die bron vind je via gevoelens en behoeftes.

Gevoelens

Gevoelens herkennen we door te letten op woordkeus en lichaamstaal. Het is het zichtbare gedrag. Vaak zit de aandacht van de patiënt in zijn verhaal, de externe prikkels die de triggers zijn voor een cascade aan emoties. Door als zorgverlener bewust de emoties te registreren zonder erop te reageren kunnen we de aandacht verleggen naar deze emoties. Wat gaat er in me om? Hoe voel ik me? Van extern naar intern. De eerste stap richting de intrinsieke motivatie.
Emoties zijn het gevolg van behoeftes. Is een behoefte ingevuld dan geeft dit een prettige emotie. Is de behoefte niet ingevuld dan voelt dit rot. Hoe sterker de emoties, hoe belangrijker de behoefte. Emoties geven dus veel informatie over de onderliggende behoefte.
Anders Luisteren gebruikt de emoties die je ziet om een ingang te vinden naar de behoefte. Door de emotie te benomen en te vragen aan de patiënt of dat overeenkomt met zijn gevoel breng je ook de aandacht van de patiënt richting de behoefte.

Behoeftes

Anders Luisteren legt de focus op de behoefte. Daar ligt de bron aan energie die je kunt aanspreken om iets te veranderen. Door de behoefte te benoemen leg je het ankerpunt vast op de plek waar de patiënt echt heen wilt. Inzicht in dat doel geeft houvast en doeltreffendheid. Je kunt bij elke actie die je onderneemt nagaan of dat je dichter bij je doel brengt. Met het inzicht in de behoefte geef je de regie aan de patiënt. Vanuit het kennen van de behoefte ontstaat de motivatie om invulling te geven aan de behoefte. Vanuit die kennis ontstaat de kracht en energie om het eigen gedrag en gewoontes aan te passen aan het doel.
Die energie voel je ook als zorgverlener. Bijdrage aan het invullen van iemands behoefte is de grootste drijfveer voor werken in de zorg. Je weet dat jouw hulp een fundamentele verandering in gang heeft gezet. Je behoefte om van betekenis te zijn is vervuld.

Een nieuwe dimensie in de spreekkamer...

...voor een fundamentele verandering in de zorg:

Normaal luisteren

Luisteren naar wat er wordt gezegd.

Luisteren naar gevoelens.

Luisteren naar de hulpvraag.

Luisteren naar behoeftes.

Luisteren om te kunnen reageren naar de ander.

Luisteren om de boodschap van de ander te horen.

Niet bewust van gedachten en oordelen.

Gebruik maken van het verschil tussen gedachten, gevoelens en behoeften.

Automatische reactie.

Keuze in je reactie.

Focus op resultaat.

Focus op verbinding.

Sympathie: geruststellen en adviseren.

Empathie: openstellen en erkenning geven.

De magie van Anders Luisteren

Menselijk: gehoord en gezien worden is voor ieder mens belangrijk. Door begrepen te worden in je kernwaarden als mens ontstaat er ruimte voor groei. De behoefte ertoe te doen is de meest belangrijke om invulling aan te geven.

Medisch: de kennis en ervaring van de zorgverlener. De juiste zorg, op de juiste plek. Welke zorgverlener kan, met welke (be)handeling het meest bijdragen aan invulling van de behoefte? Welke actie draagt het meest bij aan het verhogen van de levenskwaliteit van de patiënt? Beslis samen.

Magisch: de energie en motivatie die losbarst als er mogelijkheden gevonden zijn die bijdragen aan het invullen van de behoefte. Die kracht is magisch! De opties zijn talrijk! Daaraan bijdragen geeft enorm veel voldoening. De samenwerking vanuit vertrouwen, begrip en voldoening creëert het mooiste resultaat. Een bijdrage aan de levenskwaliteit van alle betrokkenen.

Zorgverlener

Blijdschap en energie om een essentiële bijdrage te leveren aan het welzijn van de patiënt. Voldoening door van betekenis te zijn.

Patiënt

Dankbaarheid om gezien en gehoord te worden. Opluchting dat de oorzaak scherp is en de oplossingen talrijk. Energie om zijn behoefte in te vullen.

OM TROTS OP TE ZIJN!

Het resultaat van Anders Luisteren

Anders Luisteren is niet alleen een mooi verhaal, maar ook in de praktijk getoetst als onderdeel van Innovatieproject Effectieve Zorg. De methode is geïmplementeerd in Huisartsenpraktijk Elise met resultaten die duidelijk maken dat Anders Luisteren winst oplevert voor iedereen.

Customers served!

1 %

Years of experience

Besparing consulttijd van de huisarts bij de 50 meest terugkomende patiënten

Customers served!

1

Years of experience

Waardering van patiënten

Customers served!

1 %

Years of experience

Aanbevolen door medewerkers

Anders Luisteren maakt het integraal zorgakkoord waar!

Meer tijd voor de patiënt.

Met Anders Luisteren kom je snel tot de kern. Je leert lange verhalen vriendelijk te onderbreken met de intentie om beter te begrijpen wat de patiënt probeert te vertellen. Hierdoor ben je vlot in het spreekuur en ervaart de patiënt begrip voor zijn situatie. Door inzicht in de behoefte draagt de zorg aan bij aan wat voor de patiënt heel belangrijk is. De patiënt is gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. Dat voorkomt herhaalbezoeken, waardoor je meer tijd en energie overhoudt.

De juiste zorg op de juiste plek.

Als je weet wat voor iemand belangrijk is, dan sluit de oplossing aan bij het probleem. Dan weet je op welke plek de patiënt de zorg krijgt die het meest bijdraagt aan het verbeteren van de levenskwaliteit. Dat voorkomt onnodige onderzoeken, doorverwijzingen en andere vormen van symptoombestrijding. Je verwijst met een concrete, expliciete en haalbare vraag naar de expertise van je collega. Zo waarborg je een goede overdracht en levert de hulp ook daadwerkelijk een bijdrage.

Van ziekte naar gezondheid. 

Door in contact te komen met je eigen behoefte groeit het oplossend vermogen. Je komt in je kracht en weet waar je naartoe wilt. Het kennen van je behoefte geeft een boost aan flexibiliteit en creativiteit bij het zoeken naar een oplossing. Een gemotiveerde patiënt is therapietrouw, bereid om gewoontes aan te passen en neemt initiatief. Gehoord en gezien worden geeft de vreugde, het vertrouwen en de energie om je in te zetten voor het resultaat.

Samen beslissen.

Je kunt pas doelgericht samen beslissen als je weet waar de patiënt naar streeft. Dan kun je samen de mogelijkheden verkennen die bijdragen aan meer levenskwaliteit. Als je beide volledig achter het beleid staat en gelooft in de potentie van het resultaat versterkt dat de motivatie om aan de slag te gaan. Je samen inzetten voor hetzelfde doel geeft energie, voldoening en de beste uitkomst van de behandeling.

Meer werkplezier.

Je levert zinvolle, passende zorg en dat geeft enorm veel plezier en voldoening. Je bent van betekenis want je adviezen sluiten aan bij wat de patiënt nodig heeft en helpen hem dichter bij zijn doel te komen. Ze worden opgevolgd en dragen bij aan levenskwaliteit. Er is onderling vertrouwen en samenwerking. De patiënt is dankbaar voor je luisterend oor en gaat actief aan de slag. Jouw zorg maakt een groot verschil in het welzijn van je patiënten. 

Maakt werken in de zorg aantrekkelijk.

Werkplezier en voldoening halen uit je werk draagt enorm bij aan het aantrekkelijk houden van het werken in de zorg. Aan het behouden van gemotiveerd personeel die zich met hart en ziel inzet om een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen. Het voorkomt uitval van zorgverleners en de noodzaak om al het persoonlijke uit de zorg te laten verdwijnen.

TIJDSPAD

Wat zijn de volgende stappen?

STAP 1

financiering

Oprichten organisatie

Op dit moment wordt in eigen tijd en voor eigen rekening gewerkt aan het opzetten van een sociale onderneming. Om effectieve zorg te realiseren en bij te dragen aan het maatschappelijke doel om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief te houden. Een professionele organisatie oprichten met financiële steun is de belangrijkste eerste stap die we nu willen maken.


Wij zoeken actief naar: organisaties en instellingen die de beweging naar effectieve zorg willen financieren.

Stap 2

netwerk

Samenwerking vinden

Hoe mooi zou het zijn om samen te werken in een beweging naar effectieve zorg? De zorgduur voor de patiënt gaat omlaag, de levenskwaliteit omhoog. De zorgkosten dalen fors. Er vallen minder collega’s uit door stress & burn-out. En werken in de zorg wordt nóg aantrekkelijker voor meer plezier en voldoening in het werk!

Wij zoeken actief naar: contact met organisaties die strijden voor een overeenkomstig veranderdoel. Die de krachten willen bundelen voor de beweging naar effectieve zorg.

Stap 3

implementeren

Opschalen en borgen

Wat is al aanwezig? 2 bevlogen, energieke en gepassioneerde initiatiefnemers. Een onderzoek in een huisartsenpraktijk met veelbelovende resultaten. Een e-book waarin de methode Anders Luisteren voor huisartsen is uitgewerkt en toegelicht. 716 zorgverleners die het e-book hebben gedownload. Veel lovende recensies en vraag naar meer. Een training bij de LHV academie: Anders Luisteren in de spreekkamer.

Wij zoeken actief naar : Zorgverleners die Anders Luisteren willen integreren in hun werk.
Trainers en teambuilders die ervaring hebben met het trainen van teams.
Mensen die gepassioneerd zijn de zorg in Nederland te verbeteren en willen helpen bij de ontwikkeling van effectieve zorg.

Met Anders Luisteren naar Effectieve Zorg

Doe je mee met effectieve zorg?

  • 01 - Lees het boek

  • 02 - Neem contact op

  • 03 - Word partner

  • 04 - Verspreid het woord

Het boek Huisarts In De Knoop verwoord de methodiek Anders Luisteren voor huisartsen. Ook als je geen huisarts bent is het een mooi startpunt om de methode de begrijpen. Download het eboek gratis op deze website.

Download het gratis e-boek en ontdek het model van Anders Luisteren.
(ook als je geen huisarts bent)

ONTDEK DE KRACHT VAN ANDERS LUISTEREN

Anders Luisteren is gebaseerd op 2 modellen voor intrinsieke motivatie en 15 jaar huisartservaring.

>